คำจำกัดความ

“ข้อความ” หมายถึง เนื้อหาในเว็บไซต์ที่สื่อถึงผู้อ่านไม่ว่าด้วยวิธีใด เช่น แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ ข้อความตัวอักษร คำพูด/ภาพในวีดีโอ หรือคลิปเสียง
“เรา” หมายถึง บุคคล หรือ  ดังต่อไปนี้ อาจารย์ผู้สอน

สาระสำคัญ

ข้อความเกี่ยวกับรายได้ ตัวอย่างรายได้ ประมาณการรายได้ ที่กล่าวไว้ในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงตัวอย่างหรือประมาณการเท่านั้น ไม่มีการรับรองใดๆ ว่าท่านจะมีรายได้หรือได้รับสิ่งที่เทียบเท่าแต่อย่างใด หากท่านตัดสินใจกระทำสิ่งใดโดยยึดถึอข้อความในเว็บไซต์นี้เป็นเหตุ ให้ถือว่าผลที่ได้รับนั้นอยู่บนความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ด้วยตนเอง
หากมีข้อความใดอ้างถึงรายได้ของบุคคลหรือนิติบุคคล ถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตน และไม่มีการรับรองว่าท่านจะได้รับรายได้ในจำนวนเท่ากันหรือได้รับผลลัพธ์เช่นว่านั้น
เราไม่รับรองว่าผลลัพธ์ รายได้ หรือความสำเร็จของผู้ใดในอดีตจะเป็นตัวบ่งชี้สิ่งเดียวกันในอนาคต
รายได้และ/หรือผลลัพธ์เชิงธุรกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เราไม่มีทางรู้ว่าท่านเป็นใคร ทำอะไรได้ดีแค่ไหน มีปูมหลังและความรู้พื้นฐานอย่างไร มีวินัยและความมุ่งมั่นในการกระทำแค่ไหน มีทักษะทางธุรกิจหรือไม่ ดังนั้นเราไม่อาจสรุปหรือรับประกันได้ว่าท่านจะได้รับรายได้หรือผลลัพธ์แบบใด
ธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตและรายได้ที่เกิดจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันนี้มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง และไม่เหมาะกับทุกผู้คนเสมอไป การตัดสินใจใดๆ ของท่านบนพื้นฐานของข้อความ คำแนะนำ คำชี้ชวน หรือตัวอย่างผลลัพธ์ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ หรือในผลิตภัณฑ์/บริการของเรา ถือว่าท่านรับรู้แล้วว่าท่านอาจไม่สามารถสร้างรายได้ได้เลย อาจสูญเสียเงินโดยไม่ได้อะไรกลับมา หรือขาดทุน ดังนั้นท่านจึงควรใช้จ่ายด้วยจำนวนเงินและประเภทของเงินลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เท่านั้น
ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีไว้เพื่อการศึกษาและ/หรือเพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารเท่านั้น ท่านควรศึกษาด้วยความระมัดระวัง และศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งอื่นประกอบกัน หากท่านกระทำการใดๆ ในฐานะตัวแทนของธุรกิจหรือนิติบุคคลท่านควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบัญชีของท่านก่อนเสมอ
เราถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมแล้วว่าเราไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความสำเร็จและ/หรือความล้มเหลวของท่านอันเกิดจากการตัดสินใจกระทำการใดๆ บนพื้นฐานของข้อความ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา